Online Reservation System

ระบบจองห้องออนไลน์

ข้อมูลห้อง > ห้องประชุมขวัญข้าว

รายละเอียดห้อง

ชื่อ ห้องประชุมขวัญข้าว

ประเภท ห้องประชุม

รายละเอียด

ประกอบด้วย เครื่องขยายเสียง 1 ชุด ไมค์ลอยไร้สาย 2 ตัว ไมค์ประชุม 17 ตัว โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

จำนวนที่บรรจุได้ 40 คน

ที่อยู่ห้อง อาคาร 51 ชั้น 1

ผู้ดูแล นายนฤดล มงคุณดา

สิ่งสนับสนุนภายในห้อง