Online Reservation System

ระบบจองห้องออนไลน์

ข้อมูลห้อง > ห้องประชุมพิรุณรักษ์

รายละเอียดห้อง

ชื่อ ห้องประชุมพิรุณรักษ์

ประเภท ห้องประชุม

รายละเอียด

ประกอบด้วย โปรเจคเตอร์ 1 ชุด ไมค์สาย 2 ตัว

จำนวนที่บรรจุได้ 30 คน

ที่อยู่ห้อง ชั้น 1

ผู้ดูแล นางคำ ลำภูธร

สิ่งสนับสนุนภายในห้อง