Online Reservation System

ระบบจองห้องออนไลน์

ปฏิทินการใช้ห้อง ห้องปฏบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
จองแล้ว(รออนุมัติ)
อนุมัติแล้ว
สิ้นสุดการใช้ห้อง